IPARISTAKLUB

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
tien

Alapszabályzat

S T A N O V Y
Občianskeho združenia

Preambula

Občianske združenie „Združenie Jozefa Szakkayho /ZJS/ – Košice“ ( Szakkay József  Társulás – Košice﴿, je dobrovoľná záujmová spoločnosť, združuje, žiakov, absolventov, učiteľov, pracovníkov  bývalej Strednej priemyselnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,  súčasnej Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Košiciach  ako aj sympatizantov bez rozdielu na ich národnosť, pohlavie, politickú, rasovú a sociálnu príslušnosť ako aj náboženské vyznanie  so zameraním na spoluprácu a podporu kultúrneho, športového, spoločenského a obchodného života v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 1.
Základné ustanovenie

1.Organizácia je samostatným právnym subjektom a bola založená v roku 1999 na základe zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach pod názvom „Klub absolventov maďarskej priemyslovky – Košice“, v maďarskom jazyku „Magyar Iparisták Klubja – Košice“, ktorého činnosť bola registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 11. 1999 pod číslom VVS/1 – 900 – 15671.
2. Nový názov občianskeho združenia (ďalej len OZ ﴿ je:
     2.1. v slovenskom jazyku  - Združenie Jozefa Szakkayho /ZJS/ – Košice.
     2.2. v maďarskom jazyku  - Szakkay József Polgári Társulás /SzJT/ – Košice.
3.  Sídlom združenia je: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Grešákova č. 1, 040 01 Košice
4.  Symboly združenia: Logo /obrazec/, vlajka a znelka,  odsúhlasené valným zhromaždením.
5.  Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Článok 2.
Ciele združenia

Cieľom združenia je:
1. Združovať súčasných študentov, bývalých absolventov, súčasných a bývalých  učiteľov, pracovníkov školy a sympatizantov z verejného života.
2. Bádať a ošetrovať  históriu školy, v súčasnosti a do budúcnosti prispievať k jeho všeobecnému napredovaniu.
3. Napomáhať šíreniu hospodárskych, technických, vedeckých, kultúrnych, telovýchovných, zdravotných, environmentálnych, sociálnych a spoločenských aktivít a riešenie ich problémov.
4. Podporovať vzťahy medzi prirodzenými, ľudskými a občianskymi právami a slobodami.
5. Prispievať ku skvalitneniu spoločenských vzťahov a stále pôsobiť v procese zlepšovania života v spoločnosti a v komunite.
6. Organizovanie plnohodnotného využitia voľného času.

Článok 3
Činnosť združenia

1. Organizuje činnosť OZ.
2. Pracuje na základe „Programu práce“.
3. Podľa potrieb združenia si zakladá rôzne odborné a miestne územné kluby, alebo krúžky.
4. Organizuje odborné diskusie, kultúrne a vzdelávacie programy, konferencie, semináre,  školenia a workshopy.
5. Vykonáva publikačnú činnosť, ktorá je v súlade s cieľmi OZ.
6. Aktívne sa zapája do osvetových, vývojových a iných programov a projektov, ktoré sú v súlade s cieľom OZ.
7. Nadväzuje priateľské styky s podobnými združeniami a inými právnymi subjektami v Slovenskej republike ako aj v zahraničí.
8. Napomáha činnosti svojich územných a odborných klubov.

Článok 4.
Členstvo

1. Individuálnymi členmi môžu byť fyzické osoby /FO/, kolektívnymi členmi  právnické osoby /PO/, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom OZ.
2. O prijatí nových členov OZ rozhoduje Predsedníctvo na základe písomnej prihlášky.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Dokladom členstva je zápis do protokolu členov OZ.
5. Zánik členstva:
     - Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
     - Vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov.
     - Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby.
     -  Zánikom OZ.

Článok 5.
Práva a povinnosti členov


1. Člen má právo:
     1.1. Podieľať sa na činnosti OZ, či klubov a krúžkov.
     1.2. Voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov OZ.
     1.3. Obracať sa na orgány OZ s podnetmi a žiadať o ich stanovisko.
     1.4.. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ.
     1.5.Odvolať sa na jeho vylúčenie.
2. Povinnosti člena sú:
     2.1. Dodržiavať stanovy OZ.
     2.2. Plniť uznesenie orgánov OZ.
     2.3. Aktívne sa podieľať na činnosti OZ.
     2.4. Riadne vykonávať prijaté funkcie.

Článok 6.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie - VZ
2. Predsedníctvo - P
3. Dozorná rada - DR
4. Rada OZ - R
5. Kluby a krúžky /záujmové, odborné a územné – miestne/ - K

Článok 7.
Valné zhromaždenie (VZ﴿

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ a tvoria ho všetci členovia.
2. Schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky.
3. Volí a odvoláva  členov Predsedníctva OZ.
4. Volí členov rady /R/.
5. Volí členov dozornej rady /DR/.
6. Schvaľuje výročnú správu a plán činnosti.
7. Schvaľuje správu o hospodárení a rozpočet.
8. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda najmenej jedenkrát do roka, alebo ak o to požiada najmenej polovica členov   združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov.
9. Na návrh P rozhoduje o založení miestnych a odborných klubov a krúžkov.

Článok 8.
Predsedníctvo (P)

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.  Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má  najmenej 5 členov, členmi sú predseda, podpredseda, hospodár, tajomník, zapisovateľ, prípadne ďalší. Funkčné obdobie je trojročné. Predsedníctvo sa schádza najmenej  dvakrát v kalendárnom  roku. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo  je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä:
     3.1. Riadi a zabezpečuje činnosť OZ.
     3.2. Obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia.
     3.3. Prekladá na zasadanie Valného zhromaždenia správu o činnosti a o hospodárení OZ za predchádzajúce obdobie, tak isto aj plán činnosti s návrhom rozpočtu združenia na bežný rok.
     3.4. Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena OZ.
     3.5. Rozhoduje o zrušení OZ, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení OZ.
     4. Predsedníctvo môže na zabezpečovanie svojej činnosti sekretariát.

Článok 9.
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom OZ je predseda, ktorý zastupuje OZ navonok.
2. Zasadnutia Predsedníctva a Valného zhromaždenia zvoláva  a riadi predseda, alebo ním poverený zástupca.
3. Hovorcom OZ je predseda, ktorý touto úlohou môže poveriť podpredsedu.

Článok 10.
Dozorná rada (DR)

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom OZ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Členovia DR si zvolia svojho predsedu.
3. Členstvo v DR je nezlučiteľné s členstvom v P.
4. DR má najmenej 3 členov. Schádza sa najmenej  dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. DR je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.  Rozhodnutia príjme väčšinou prítomných členov.
5. Dozorná rada:
     5.1. Kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje P na nedostatky a navrhuje   riešenie na ich odstránenie.
     5.2. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 12.
Rada (R)

OZ pre svoju činnosť si môže  zriadiť radu:
1. R je poradným orgánom Predsedníctva.
2. Členmi R sú členovia Predsedníctva OZ, predsedovia klubov, krúžkov a ďalší zvolení členovia OZ.  Rada má najmenej 7 členov, ich  počet nie je  stanovený.
3. Predseda OZ je aj predsedom R.
4. R sa schádza najmenej 1 x do roka, alebo  na podnet tretiny členov Rady. Jej rokovania zvoláva predseda R.

Článok 13.
Kluby a krúžky /K/.

Kluby a krúžky sa zriaďujú bez právnej subjektivity.
1. Vznikajú na základe písomnej žiadosti najmenej 5 osôb OZ.
2. K sú:
     2.1. Miestne - územné v obciach a v mestách.
     2.2. Odborné a záujmové.
     2.3. S minimálnym počtom 5 členov.
3. Založenie a ich názov v rámci združenia podlieha schváleniu Predsedníctva OZ.
4. Metodicky sú riadené predsedníctvom OZ.
5. Na čele klubu je najmenej trojčlenný výbor na čele s predsedom. 
6. Výbor K a jeho zloženie, plán činnosti, schôdzovanie a finančné záležitosti sú ich vnútornou záležitosťou a pracujú samostatne.
7. Predsedovia K zabezpečia doručenie  zápisníc z jednania klubu, krúžku predsedovi OZ. Tak isto predseda OZ informuje predsedov K o všetkých závažných a aktuálnych veciach celého OZ.
6. Predsedovia  K sú zároveň  aj členmi Rady OZ.

Článok 14.
Hospodárenie združenia

1. OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
     2.1. Dary fyzických a právnických osôb, dary, dotácie, granty a zisky z tuzemska i zo zahraničia.
     2.2. Výnosy majetku.
     2.3. Príjmy z činnosti OZ a prostriedky získané z členských príspevkov, výšku stanoví valné zhromaždenie.
     2.4. Prostriedky získané z vlastnej podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami a platnými predpismi v SR. Za hospodárenie zodpovedá Predsedníctvo.
4. Združenie je právnickou osobou  a môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Článok 15.
Spolupráca s inými organizáciami

1. OZ v záujme efektívnejšieho dosahovania cieľov, ako aj plnenia predmetu svojej činnosti môže vstupovať do iných organizácií, resp. vytvárať iné právne organizácie samostatne, či inými právnymi organizáciami.
2. O spolupráci, či  vstupe do iných subjektov a  organizácií na návrh Predsedníctva rozhoduje VZ, ktoré zároveň menuje a odvoláva v ňom svojho zástupcu.

Článok 16.
Čestné členstvo a priatelia združenia

1. Ako ocenenie mimoriadnych zásluh jednotlivcov a kolektívov o rozvoj združenia sa zriaďuje čestné členstvo. O udelení  čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie po predchádzajúcom návrhu Predsedníctva.
2. Priatelia  združenia sa môžu zúčastňovať všetkých verejných akcií OZ, pokiaľ sa účasť nezabezpečuje pozvaním na meno.

Článok 17.
Rokovací jazyk

1. Rokovacím jazykom združenia je slovenský a maďarský jazyk.

Článok 18.
Zánik združenia

1. OZ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak združenie zaniká rozpustením, Predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky OZ.
4. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne, prospešné a charitatívne účely, alebo na  účely podobného charakteru ako je toto združenie.

Článok 19.
Záverečné ustanovenie

1. Ostatné činnosti týkajúce sa OZ sa môžu podrobnejšie upraviť štatútom,   osobitnými predpismi, smernicami, alebo metodickými pokynmi, ktoré vypracováva Predsedníctvo združenia a schvaľuje ich Valné zhromaždenie združenia.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 6.5.2011